top of page

Sources

Here are some useful links to sources for digital humanities and computational social sciences.

IDH's
Digital Humanities Sources Sellection

 • Akça, Sümeyye. “Dijital İnsanî Bilimler: Yeni Bir Yaklaşım”. Türk Kütüphaneciliği 32/3 (2018), 193-207.

 • Aladağ, Fatma. “Dijital Beşerî Bilimler ve Türkiye Araştırmaları: Bir Literatür Değerlendirmesi”. TALİD: Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi XVIII/36 (2020), 773-796.

 • Aladağ, Fatma. Cities and Administrative Divisions of the Ottoman Empire in the Early 16th Century: A Case Study for the Application of the Digital History to Ottoman Studies. İstanbul: İstanbul Şehir Üniversitesi, SBE, 2020.

 • Alkaoud, Mohamed - Syed, Mairaj, “Learning to Identify Narrators in Classical Arabic Texts”, Procedia Computer Science, 189 (2021), 335-342.

 • Aqil M. Azmi ve Nawaf bin Bedia. “e-Narrator-An Application for Creating an Ontology of Hadiths Narration Tree Semantically and Graphically”, The Arabian Journal for Science and Engineering, 35/2C (2010), 51-68.

 • Aqil M. Azmi ve Amjad M. Alfaidly, “A Novel Method to Automatically Pass Hukm on Hadith”, 5th International Conference on Arabic Language Processing (CITALA ‘14), Fas 2014.

 • Atçıl, Abdurrahman - Kami, Gürzat. “Studying Professional Careers as Hierarchical Networks: A Case Study on the Careers of Chief Judges in the Ottoman Empire (1516-1622)”, Journal of Historical Network Research, 7 (2022), 1-32.

 • Atsuyuki, Okabe (ed.). Islamic Area Studies with Geographical Information Systems. London: Routledge, 2004.

 • Bekiroğlu, Harun - Tuğrul Talip. İlahiyat Araştırmalarında Veri Taraması -Veri Tabanları, Kütüphaneler, Atıf Dizinleri-. Ankara: Oku-Okut Yayınları, 2021. 

 • Bekman, Büşranur. XIX. Yüzyılın Dönüşen İstanbul’unda Mahalleler, Kollar ve Belediyeler: Bir Envanter ve Haritalama Çalışması. İstanbul: Marmara Üniversitesi, SBE, 2020.

 • Bernards, Monique- Nawas, John. “The Geographic Distribution of Muslim Jurists during the First Four Centuries AH”. Islamic Law and Society 10/2 (2003), 168-181.

 • Drucker, Johanna. The Digital Humanities Coursebook -An Introduction to Digital Methods for Research and Scholarship. New York: Routledge, 2021.

 • Ergene, Boğaç - Kaygun, Atabey. “The Textual Evolution of the Ottoman Şeyhülislams’ Fetvas: A Cross-Corpora Computational Analysis”. De Gruyter 98/2 (2021), 516-545.

 • Farrell, Jeremy. “Early ‘Traditionist Sufis’: A Network Analysis”, Modern Hadith Studies: Continued Debates and New Approaches, 70-96. Ed., Belal Abu-Alabbas, Michael Dann, Christopher Melchert. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020. 

 • Habash, Nizar Y.. Introduction to Arabic Natural Language Processing. Seri Ed.. Graeme Hirst. Morgan & Claypool, 2010.

 • Karaarslan, Abdullah. Diverging Career Paths and Social Networks: A Cohort of the Students with Literary Talent in the Sahn Madrasas in the Sixteenth Century, (İstanbul: İstanbul Şehir Üniversitesi, SBE, 2019).

 • Kaya, Özge Eda. XIX. Yüzyılda Bir İstanbul Mahallesinin Sosyal-Mekânsal Analizi: Molla Aşkî Mahallesi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, SBE, 2020.

 • Kirmizialtin, Suphan - Wrisley, David. “Automated Transcription of Non-Latin Script Periodicals: A Case Study in the Ottoman Turkish Print Archive”, 1-24. https://arxiv.org/abs/2011.01139

 • Lange, Christian, Maksim Abdul Latif, Çelik, Yusuf, Lyklema, A. Melle, Kuppevelt, Dafne E. van, Zwann, Janneke van der, “Text Mining Islamic Law”, Islamic Law and Society, 28 (2021), 234-281.

 • Lit, L.W.C. van. Among Digitized Manuscripts Philology, Codicology, Paleography in a Digital World. Leiden: Brill, 2020.

 • Nawas, John. “A Preliminary Report of the Netherlands Ulama Project (NUP): The Evolution of the Class of Ulema in Islam with Special Emphasis on the non-Arab Converts (Mewali) from the First through Fourth Century”, Law, Christianity and Modernism in Islamic Society, 97-107. Ed. U. Vermenuel, J. M. F. Van Reeth, Leuven: 1996. 

 • Muhanna, Elias (ed.). The Digital Humanities and Islamic&Middle East Studies, Berlin: De Gruyter, 2016.

 • Özcan, Serpil. XIX. Yüzyıl İstanbul Tekkeleri ve Mekânsal Konumlanışları. İstanbul: İstanbul Şehir Üniversitesi, SBE, 2020. 

 • Romanov, Maxim G., Computational Reading of Arabic Biographical Collections with Special Reference to Preaching (661-1300), (University of Michigan, Doktora Tezi, 2013).

 • Romanov, Maxim. “Toward the Digital History of the Pre-Modern Muslim World: Developing Text-Mining Tecniques fort he Study of Arabic Biographical Collections”, Analysis of Ancient and Medieval Text and Manuscripts: Digital Approaches, (Brepols Publishers, 2014), 229-244. 

 • Romanov, Maxim. “Toward Abstract Models for Islamic History”, The Digital Humanities and Islamic&Middle East Studies, 117-149. Ed. Elias Muhanna. Berlin: De Gruyter, 2016. 

 • Saraçoğlu, Tuba Nur, “Dijital Beşerî Bilimler Bağlamında İlahiyat/İslâmî İlimler”, İslam Tetkikleri Dergisi, 12/2 (2022), 845-891.

 • Saraçoğlu, Tuba Nur, Siyerde İsnâd (İbn Sa‘d’ın Rivayet Ağları), Bursa: Uludağ Üniversitesi, SBE, 2023.

 • Schwandt, Silke. “Digital Humanities in Practice”. Digital Methods in the Humanities -Challenges, Ideas, Perspectives. ed. Silke Schwandt. 7-22. Bielefeld: Bielefeld University Press, 2021.

 • Scott, John. Social Network Analysis. Londra: Sage, 4. Baskı., 2017.

 • Şakul, Kahraman vd. “Türkiye’de Deneysel ve Dijital Tarihçiliğin Gelişimi İçin Bir Strateji Çerçevesi”. Hunlar’dan Günümüze Türk Askeri Kültürü. 718-728. İstanbul: Kronik Yay., 2019.

 • Şentürk, Recep. Toplumsal Hafıza Hadis Rivayet Ağı, 610-1505. çev. Mehmet Fatih Serenli. İstanbul: Gelenek Yay., 2004.

 • Tombul, Sema. “Veri Madenciliği Tekniklerinin ve Algoritmik Araştırmaların Hadis İlmine Uygulanabilirliği”, Eskiyeni, 44 (2021), 461-474.

 • Uğur, Yunus. “Tarihçilik Sahasında Teknolojik İmkânlardan Yararlanma”. Tarih Bilimi ve Metodolojisi. ed. Mehmet Yaşar Ertaş. 377-381. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık, 2019.

 • Uğur, Yunus. “Tarihsel Kaynaklar, Temsil ve Osmanlı Şehirleri:937/1530 Tarihli Muhasebe-i Vilayet Defterleri’ni Dönemin Benzeri Kaynakları Arasında Konumlandırmak”, Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 48 (2020): 37-69.

 • Zitouni, Imed (ed.). Natural Language Processing of Semitic Languages. Berlin: Springer, 2014.

bottom of page